Visci

Virtuaalinen oppimisympäristö

Virtuaalisella oppimisympäristöllä eli oppimisalustalla tarkoitetaan oppimisympäristöä, joka on rakennettu tietoverkkoon, niin että oppimiseen liittyvät materiaalit ja ohjeet ovat digitaalisessa muodossa. Tällä verkkoteknologisella oppimisympäristön osalla tuetaan oppimisprosessien ja niiden toimintojen hallintaa. Opiskelu oppimisalustalla voi tapahtua etäopiskeluna verkossa tai luokkahuoneessa tietokoneen avulla. Verkko-oppimisympäristön avulla opettajat ja oppilaat voivat työskennellä valitseminaan aikoina, mutta sen avulla on mahdollista työskennellä myös reaaliajassa vuorovaikutteisesti.

Oppimisalustojen palveluntarjoajia on lukuisia, osa niistä kaupallisia ja osa avoimeen lähdekoodiin perustuvia. Oppimisalustat tarjoavat normaalisti työkaluja oppimateriaalin julkaisemiseen ja hallintaan verkossa, tehtävien tekemiseen ja palauttamiseen sekä erilaisten keskustelu- tai viestintätoimintojen käyttämiseen.

Virtuaalinen oppimisympäristö

Verkko-oppiminen

Verkko-oppiminen on oppimista ja opetusta ja näin hankitun tiedon soveltamista verkon avulla. Verkko-opetuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa. Verkko-opetuksessa korostuvat varsinkin monimuoto-opetus ja etänä tapahtuva opettaminen. Verkko-oppimisesta puhutaan opetusalalla hyvin useassa erilaisessa yhteydessä ja eri merkityksessä, ja se voidaan nähdä eräänlaisena yleiskäsitteenä, kun puhutaan tietoverkkojen hyödyntämisestä esimerkiksi etäopetuksessa tai sulautetussa opetuksessa sekä myös tietokoneavusteisen itseopiskelun yhteydessä, kun apuna käytetään tietoverkkoa.

Vaikka verkko-oppimisella korostetaan informaatioteknologian käyttämistä opetuksen ja oppimisen apumenetelmänä tai välineenä, on verkko-oppiminen kuitenkin myös sosiaalinen prosessi, johon kuuluu yhteistyötä ja vuorovaikutusta muiden kyseisessä oppimisympäristössä mukana olevien ihmisten kanssa. Verkko-opetus antaa mahdollisuuden ajoittaa opiskelun oppijalle sopivaan aikaan ja tahtiin hänelle sopivassa paikassa. Oppimateriaalin jakaminen voi tapahtua synkronisesti tai asynkronisesti tilanteen vaatimalla tavalla, esimerkiksi joko oppitunnin yhteydessä luokkahuoneessa tai myöhemmin aikaviiveellä verkkopalvelussa.

Virtuaalinen opiskelu

Virtuaalinen opiskelu on tekniikan avulla luodussa keinotekoisessa virtuaaliympäristössä tapahtuvaa opiskelua. Opettajan työkaluina kurssin opetuksessa on erilaisia oppimisohjelmia, multimedialähteitä, internet ja esimerkiksi videoneuvottelut. Oppilas käyttää vastavuoroisesti samoja teknologioita kommunikoidakseen opettajan kanssa vastaanottamaansa sisältöön liittyen.

Yhteisöllistä opiskelua voidaan tukea hyödyntämällä tietotekniikkaa, jolloin puhutaan tietokoneavusteisesta yhteisöllisestä oppimisesta. Tietokoneavusteista yhteisöllistä oppimista kehitetään yhteistoiminnallisen ja tietokoneavusteisen ryhmätyöskentelyoppimisen tutkimuksen perustella. Nykyisten tutkimusten mukaisesti tietotekniikalla voi tukea opettajien ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta ja oppilaiden keskinäistä sosiaalista kanssakäymistä perinteisen opetuksen keinoja tehokkaammin.

Virtuaalinen opiskelu

Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu

Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu on vuonna 2000 perustettu suomalainen ammattikorkeakouluverkosto, johon kuuluu kaikkiaan 17 suomalaistan ammattikorkeakoulua. Tämä verkosto tarjoaa keskitetysti ammattikorkeakoulujen järjestämää verkko-opetusta. Verkko-opintojaksoja tarjolla on yhteensä lähes 800. Verkoston tuottamaa oppimateriaalia on avoimesti saatavilla kenen tahansa käyttöön.

VirtuaaliAMK-verkosto lisää joustavuutta ja esteetöntä liikkuvuutta siihen kuuluvien koulujen opiskelijoille, jotka voivat myös sisällyttää tutkintoihinsa VirtuaaliAMK:n tarjoamia opintoja. Tämän tarkoitus on myös edistää verkko-opiskelun avoimuutta ja lisätä pedagogisesti toimivien työkalujen käyttöä tietoverkon välityksellä tapahtuvassa oppimisessa.

Eri ammattikorkeakoulujen opintotarjonta löytyy www.amk.fi -verkkoportaalista, jonka opintopalveluosiosta on haettavissa AMK-opiskelijan etsimä opintotarjonta. Opiskelijat voivat hakea sähköisesti muiden ammattikorkeakoulujen tarjoamiin opintoihin. AMK:n tutkinto- ja vaihto-opiskelijat voivat opiskella VirtuaaliAMK:ssa maksutta. Hakemuksia VirtuaaliAMK:n opintoihin lähetetään Opintopalvelut-järjestelmän kautta vuosittain tuhansia.

Verkko-oppimisen taidot

Vaikka verkossa oppiminen antaa oppimisille uusia mahdollisuuksia, asettaa se myös tutkimusten mukaan oppijalle lisäksi uusia haasteita. Jos verkossa tapahtuva oppiminen ei ole vielä oppijalle tuttua, hänellä ei vielä ole valmiita käytettävissä olevia toimintamalleja, joita hän voisi soveltaa verkko-oppimisympäristössä. Tämän vuosi osa oppijan kognitiivisesta ponnistelusta menee tilanteeseen sopivien toimintamallien kehittämiseen ja kokeilemiseen. Jos oppija on esimerkiksi tottunut itsenäiseen opiskeluun kirjoittaen esseitä ja valmistautuen kirjatentteihin, hänelle voi olla hankalaa osallistua verkkokeskusteluun ja yhteisölliseen tiedonrakenteluun. Tämä voikin aiheuttaa oppijalle kognitiivista ylikuormaa, johon vaikuttavat verkko-oppimisen moniulotteiset mahdollisuudet, materiaalin ja tehtävien moninaisuus sekä puuttuvat valmiit toimintamallit. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa oppijan oppimisprosessi jää pinnalliselle tasolle eikä hän syvenny työskentelyyn.